ZIUA 34 – 40 de Dimineti cu Isus

O CHEMARE INDIVIDUALĂ

„Se dă câte o lucrare personală fiecărui creştin.

Dumnezeu cere ca fiecare să fie lucrător în via Sa. Trebuie să accepţi lucrarea care a fost pusă în responsabilitatea ta şi trebuie să o realizezi cu credincioşie.

Dacă fiecare dintre voi ar fi un misionar viu, mesajul pentru acest timp ar fi proclamat cu repeziciune în toate ţările, la toate naţiunile, triburile şi limbile.

Fiecare ucenic adevărat se naşte în Împărăţia lui Dumnezeu ca misionar. Acela care bea din apa vie devine un izvor de viaţă. Primitorul devine dătător. Harul lui Hristos în suflet este ca un izvor în pustie, curgând pentru a-i răcori pe toţi şi făcându-i pe cei gata să piară doritori să bea din apa vieţii.

Dumnezeu aşteaptă serviciu personal de la fiecare dintre aceia cărora le-a încredinţat o cunoaştere a adevărului pentru acest timp. Nu toţi pot merge ca misionari în ţări străine, dar toţi pot fi misionari în patria lor, în familiile lor şi în vecinătăţile lor.

ZIUA 33 – 40 de Dimineti Cu ISUS

CANALE DE LUMINĂ ŞI BINECUVÂNTĂRI

„Trebuie să fim canale consacrate prin care viaţa cerească să curgă spre ceilalţi. Duhul Sfânt va încuraja şi umple toată biserica, purificând şi întărind fiecare inimă.

Fiecare urmaş al lui Hristos are o lucrare de făcut ca misionar pentru Hristos în familie, în localitatea sau în oraşul în care locuieşte. Toţi cei consacraţi faţă de Dumnezeu sunt canale de lumină. Dumnezeu îi face unelte ale neprihănirii pentru a le comunica altora lumina adevărului.

Rezultatul lucrării lui Isus, în timp ce stătea, obosit şi flămând, la fântână, a fost o binecuvântare larg răspândită. Acel unic suflet pe care a căutat să-l ajute a devenit mijlocul de a ajunge la altele şi de a le aduce la Mântuitorul. Aceasta a fost întotdeauna calea prin care lucrarea lui Dumnezeu a progresat pe pământ. Lăsaţi ca lumina voastră să strălucească şi astfel se vor aprinde şi alte lumini.

ZIUA 32 – 40 de Dimineti Cu Isus

BUCURIA ÎN DOMNUL

„Copiii lui Dumnezeu sunt chemaţi să fie reprezentanţi ai lui Hristos, pentru a înfăţişa tuturor bunătatea şi mila Domnului. După cum Isus ne-a descoperit adevăratul caracter al Tatălui, tot astfel şi noi trebuie să-L descoperim pe Hristos unei lumi care nu cunoaşte iubirea Lui plină de milă şi bunătate.

«Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume», spunea Hristos, „aşa i-am trimis şi Eu pe ei în lume”. «Eu în ei, şi Tu în Mine […] pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis» (Ioan 17:18,23). Apostolul Pavel le spune ucenicilor lui Isus: «Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Hristos», «cunoscută şi citită de toţi oamenii» (2 Corinteni 3:32). Prin fiecare dintre copiii Săi, Isus trimite câte o epistolă lumii. Dacă eşti urmaş al lui Hristos, atunci prin tine El trimite o epistolă familiei, localităţii şi străzii unde locuieşti. Isus, care locuieşte în tine, doreşte să vorbească inimilor acelora care nu-L cunosc. Poate că ei nu citesc Sfânta Scriptură sau n-au ajuns să audă vocea Lui care le vorbeşte de pe paginile ei; poate ei nu văd dragostea lui Dumnezeu manifestată în lucrările Sale. Dar, dacă eşti un adevărat reprezentant al lui Isus, atunci este posibil ca prin tine ei să poată fi conduşi să înţeleagă ceva din bunătatea Lui şi să fie câştigaţi ca să-L iubească şi să-I slujească.

Creştinii sunt puşi ca purtători de lumină pe calea spre ceruri. Ei trebuie să reflecte lumii lumina pe care o primesc de la Hristos. Viaţa şi caracterul lor să fie astfel încât prin ei şi alţii să ajungă să aibă o concepţie dreaptă despre Hristos şi lucrarea Sa.

ziua 31 – 40 de Dimineti cu Isus

CUM SĂ AI PACE ŞI SĂNĂTATE MENTALĂ

Ziua 31 – Cum să ai pace şi sănătate mentală

„Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul! Căci el este ca un pom sădit lângă ape, care-şi întinde rădăcinile spre râu; nu se teme de căldură când vine, şi frunzişul lui rămâne verde; în anul secetei, nu se teme şi nu încetează să aducă rod” (Ieremia 17:7,8).

Introducere

A) Fiinţa umană trăieşte în mijlocul unei „secete” înspăimântătoare de neîncredere, care îi provoacă boli. În contrast, unii creştini trăiesc ca nişte copaci plantaţi lângă un râu de apă vie. Să observăm ce spune scriitoarea Ellen G. White în cartea Minte, caracter şi personalitate, volumul 1:

  1. „Nouă din zece boli își au originea în minte”, p. 60.
  2. „Egocentrismul uneori produce boli”, p. 63.
  3. „Emoţiile depresive dăunează sănătății”, p. 64.

B) Încrederea în puterea divină. Acesta este ultimul din cele opt remedii naturale. Încrederea în Dumnezeu este o resursă care aduce cu sine prezenţa iubitoare şi împăciuitoare a Creatorului şi Salvatorului, ca să ne ofere pace şi putere spirituală. Cum se obţine această încredere? Știm că încrederea este un dar de la Dumnezeu. Acest gen de încredere va aduce minţii împovărate pace, va influența pozitiv sănătatea corpului nostru şi întreaga noastră fiinţă şi va îmbunătăţi sănătatea noastră spirituală. Să ne întrebăm: Cum poate Dumnezeu să ne dea pace mintală dacă mintea noastră este împovărată? Vom studia unele dintre cauzele care împiedică încrederea.

ZIUA 30 – 40 de Dimineti cu Isus

INFLUENŢELE SPIRITUALE ŞI MINTEA (2)

Lucrarea lui Satana este aceea de a descuraja; lucrarea lui Hristos este de a umple inima cu credinţă şi speranţă.

„Să nu credeţi nici măcar o clipă că ispitele lui Satana ar putea contribui în vreun fel oarecare la realizarea binelui vostru personal. Fugiţi de ele ca şi cum aţi fugi de vrăjmaşul însuşi. Lucrarea lui Satana este aceea de a vă descuraja sufletul, pe când lucrarea lui Hristos este de a umple inima cu credinţă şi speranţă. Satana ne sugerează gândul că încrederea noastră este întemeiată pe premise false, şi nu pe Cuvântul sigur şi neschimbător al lui Hristos, care nu poate să mintă” (Manuscrisul 31, 1911; Our High Calling, p. 87).

Un remediu pentru fiecare categorie de ispite

„Pentru fiecare categorie de ispite este pregătit un remediu specific. În bătălia împotriva eului şi împotriva naturii noastre păcătoase, noi nu suntem lăsaţi să luptăm singuri, prin intermediul propriilor puteri limitate. Domnul Hristos este un ajutor loial şi atotputernic. Ştiind că există o asemenea putere, pregătită şi pusă la dispoziţia noastră, niciunul dintre noi nu ar trebui să se descurajeze sau să fie învins” (Review and Herald, 8 aprilie 1884; Our High Calling, p. 90).

ZIUA 29 – 40 de Dimineti cu Isus

INFLUENŢELE SPIRITUALE ŞI MINTEA (1)

Religia şi sănătatea

„Religia personală este de cea mai mare importanţă. Ioan îi scria lui Gaiu: «Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte şi sufletul tău» (3 Ioan 2). Sănătatea fizică depinde într-o mare măsură de sănătatea sufletească; prin urmare, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, înfăptuiţi toate lucrurile spre slava lui Dumnezeu. Religia personală este exteriorizată prin comportament, prin cuvinte şi prin fapte. Ea determină o dezvoltare care va ajunge până la acea treaptă finală a desăvârşirii, care se bucură de aprecierea Domnului: «Voi aveţi totul deplin în El» (Coloseni 2:10)” (Scrisoarea 117, 1901).

Adevărata religie aduce putere, linişte şi echilibru

„Adevărata religie nu este sentiment, ci manifestarea concretă a iubirii şi milei, prin fapte. O asemenea religie este necesară în vederea sănătăţii şi fericirii. Ea pătrunde în templul profanat al sufletului şi alungă elementele păcătoase care l-au invadat. Preluând conducerea fiinţei, sfinţeşte şi iluminează inima cu razele strălucitoare ale Soarelui neprihănirii. Ea deschide spre cer ferestrele sufletului şi permite pătrunderea slavei iubirii lui Dumnezeu. Liniştea şi echilibrul se instaurează odată cu ea. Deoarece atmosfera cerului constituie un factor activ, când umple sufletul omenesc, puterile sale fizice, mintale şi morale sporesc, iar chipul lui Hristos, nădejdea slavei, este reprodus în interiorul fiinţei” (Review and Herald, 15 octombrie 1901; Lucrarea de binefacere, p. 42).

ZIUA 28 – 40 de Dimineti cu Isus

MINTEA ŞI SĂNĂTATEA SPIRITUALĂ (2)

Hristos iluminează mintea

„Medicul nu trebuie să-i îndrume niciodată pe pacienţii săi să îşi fixeze atenţia asupra propriei lui persoane. Lucrarea sa este aceea de a-i învăţa să se prindă, cu mâna tremurândă a credinţei, de mâna întinsă a Mântuitorului. Atunci, mintea va fi iluminată de razele care izvorăsc din Acela care este Lumina lumii” (Scrisoarea 120, 1901).

Adevărul are o putere liniştitoare

„Puterea liniştitoare a adevărului înţeles, trăit şi respectat cu consecvenţă în toate privinţele are atâta valoare pentru cei care suferă încât nicio limbă omenească nu o poate descrie. Înfăţişaţi fără încetare înaintea ochilor celor suferinzi compasiunea şi duioşia lui Hristos; treziţi în conştiinţa lor încrederea în puterea Lui de a vindeca boala; conduceţi-i la credinţa în Cel ce este marele Vindecător şi veţi salva un suflet şi, adesea, o viaţă”(Scrisoarea 69, 1898; Lucrarea misionară medicală, p. 309).

ZIUA 27 – 40 de Dimineti cu Isus

MINTEA ŞI SĂNĂTATEA SPIRITUALĂ (1)

Roadele vieţii spirituale

„Viaţa spirituală îi rezervă posesorului ei ceea ce caută întreaga lume, dar care nu va fi obţinut niciodată fără o deplină predare faţă de Dumnezeu” (Scrisoarea 121, 1904).

Trupul, mintea şi sufletul beneficiază în urma comuniunii cu Dumnezeu.

„Adevărata cunoaştere şi adevărata dezvoltare îşi au sursa în cunoaşterea lui Dumnezeu. Această cunoaştere este revelată în orice domeniu de cercetare spre care ne putem orienta, fizic, intelectual sau spiritual, cu excepţia celor afectate de păcat. Oricare ar fi direcţia în care s-ar îndrepta investigaţiile noastre, dacă suntem motivaţi de o dorinţă sinceră de a descoperi adevărul, vom intra în contact cu o Inteligenţă puternică şi nevăzută, care lucrează în toate şi prin toate. Mintea omului este adusă în comuniune cu mintea lui Dumnezeu, ceea ce este finit intră în legătură cu Infinitul. Iar influenţa unei asemenea comuniuni asupra trupului, minţii şi sufletului este dincolo de orice evaluare” (Educaţie, p. 14,1903).

ZIUA 26 – 40 de Dimineti cu Isus

CREŞTEREA SPIRITUALĂ

Creşterea spirituală este un proces care implică o relaţie zilnică cu Dumnezeu pe parcursul întregii existenţe. În ocazia de astăzi, vom cunoaşte elementele-cheie ale creşterii spirituale şi modul cum ne putem îmbunătăţi zilnic imaginea pe care o avem despre Dumnezeu.

Creşterea spirituală sau ucenicia reprezintă apropierea de Dumnezeu pe parcursul întregii vieţi. Reprezintă deschiderea fiecărui aspect al vieţii spre o relaţie apropiată cu Dumnezeu, permiţând împlinirea voii Sale. Există patru elemente-cheie ale creşterii spirituale:

  1. a) Viziunea: Se formează prin întâlnirea personală cu Dumnezeu în primele ore ale fiecărei zile. Presupune căutarea cunoaşterii voinţei Sale şi angajamentul de a o împlini în decursul zilei respective. De asemenea, include înţelegerea a ceea ce El vrea să facă în noi şi prin noi.
  2. b) Evanghelia: Acceptarea a ceea ce Hristos a făcut şi face pentru noi. Include: aplicarea ei în toate relaţiile noastre şi angajamentul de a o propovădui prin tot ce facem zilnic. „Am fost slab cu cei slabi, ca să câştig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul ca, oricum, să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie ca să am şi eu parte de ea” (1 Corinteni 9:22,23).
  3. c) Domnia: Redă ideea că eu sunt lutul, iar Dumnezeu este olarul (Ieremia 18:4). Recunoaşterea domniei lui Hristos înseamnă supunerea a tot ce suntem sub conducerea şi controlul lui Dumnezeu. Aceasta este o chestiune zilnică, în aşa fel încât inima să poată experimenta, în fiecare relaţie sau în orice lucru pe care îl fac, acea supunere şi continuă predare a tot sub controlul lui Hristos.
  4. d) Prezenţa: Trebuie să ne începem ziua în prezenţa lui Dumnezeu şi să pornim cu El la îndeplinirea responsabilităţilor noastre. Trebuie să ne obişnuim să trăim constant în prezenţa Sa în fiecare moment al vieţii şi în tot ceea ce facem. Aici, ideea de bază este să fim pe aceeaşi lungime de undă cu Dumnezeu şi cu harul lui Hristos, har care mă face bucuros şi victorios faţă de puterea păcatului.

ZIUA 25 – 40 de Dimineti Cu Isus

CUM SĂ DEVII UN MIJLOCITOR PUTERNIC

Când mijlocim pentru ceilalţi, ne unim cu Isus în puternica Sa lucrare de mijlocire. Isus este singurul mijlocitor desăvârşit. El este solicitantul atotputernic. Isaia, profetul evanghelic, descrie astfel lucrarea Mântuitorului. „A fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi” (Isaia 53:12). Cartea Evrei adaugă: „[El] trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei” (Evrei 7:25). Ne bucurăm tot timpul de infinita Sa dragoste. În fiecare moment, El mijloceşte pentru noi. Mintea noastră nu reuşeşte să cuprindă măreţia acestei admirabile iubiri, dar aceasta nu înseamnă că ea e mai puţin adevărată.

Când căutăm harul lui Dumnezeu pentru alţii, ne unim cu Isus în lucrarea de mijlocire. Rugăciunile noastre imperfecte, contaminate de păcat, care trec prin canalul corupt al naturii umane, sunt purificate de neprihănirea Lui.