ZIUA 30 – 40 de Dimineti cu Isus

INFLUENŢELE SPIRITUALE ŞI MINTEA (2)

Lucrarea lui Satana este aceea de a descuraja; lucrarea lui Hristos este de a umple inima cu credinţă şi speranţă.

„Să nu credeţi nici măcar o clipă că ispitele lui Satana ar putea contribui în vreun fel oarecare la realizarea binelui vostru personal. Fugiţi de ele ca şi cum aţi fugi de vrăjmaşul însuşi. Lucrarea lui Satana este aceea de a vă descuraja sufletul, pe când lucrarea lui Hristos este de a umple inima cu credinţă şi speranţă. Satana ne sugerează gândul că încrederea noastră este întemeiată pe premise false, şi nu pe Cuvântul sigur şi neschimbător al lui Hristos, care nu poate să mintă” (Manuscrisul 31, 1911; Our High Calling, p. 87).

Un remediu pentru fiecare categorie de ispite

„Pentru fiecare categorie de ispite este pregătit un remediu specific. În bătălia împotriva eului şi împotriva naturii noastre păcătoase, noi nu suntem lăsaţi să luptăm singuri, prin intermediul propriilor puteri limitate. Domnul Hristos este un ajutor loial şi atotputernic. Ştiind că există o asemenea putere, pregătită şi pusă la dispoziţia noastră, niciunul dintre noi nu ar trebui să se descurajeze sau să fie învins” (Review and Herald, 8 aprilie 1884; Our High Calling, p. 90).

ZIUA 29 – 40 de Dimineti cu Isus

INFLUENŢELE SPIRITUALE ŞI MINTEA (1)

Religia şi sănătatea

„Religia personală este de cea mai mare importanţă. Ioan îi scria lui Gaiu: «Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte şi sufletul tău» (3 Ioan 2). Sănătatea fizică depinde într-o mare măsură de sănătatea sufletească; prin urmare, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, înfăptuiţi toate lucrurile spre slava lui Dumnezeu. Religia personală este exteriorizată prin comportament, prin cuvinte şi prin fapte. Ea determină o dezvoltare care va ajunge până la acea treaptă finală a desăvârşirii, care se bucură de aprecierea Domnului: «Voi aveţi totul deplin în El» (Coloseni 2:10)” (Scrisoarea 117, 1901).

Adevărata religie aduce putere, linişte şi echilibru

„Adevărata religie nu este sentiment, ci manifestarea concretă a iubirii şi milei, prin fapte. O asemenea religie este necesară în vederea sănătăţii şi fericirii. Ea pătrunde în templul profanat al sufletului şi alungă elementele păcătoase care l-au invadat. Preluând conducerea fiinţei, sfinţeşte şi iluminează inima cu razele strălucitoare ale Soarelui neprihănirii. Ea deschide spre cer ferestrele sufletului şi permite pătrunderea slavei iubirii lui Dumnezeu. Liniştea şi echilibrul se instaurează odată cu ea. Deoarece atmosfera cerului constituie un factor activ, când umple sufletul omenesc, puterile sale fizice, mintale şi morale sporesc, iar chipul lui Hristos, nădejdea slavei, este reprodus în interiorul fiinţei” (Review and Herald, 15 octombrie 1901; Lucrarea de binefacere, p. 42).

ZIUA 28 – 40 de Dimineti cu Isus

MINTEA ŞI SĂNĂTATEA SPIRITUALĂ (2)

Hristos iluminează mintea

„Medicul nu trebuie să-i îndrume niciodată pe pacienţii săi să îşi fixeze atenţia asupra propriei lui persoane. Lucrarea sa este aceea de a-i învăţa să se prindă, cu mâna tremurândă a credinţei, de mâna întinsă a Mântuitorului. Atunci, mintea va fi iluminată de razele care izvorăsc din Acela care este Lumina lumii” (Scrisoarea 120, 1901).

Adevărul are o putere liniştitoare

„Puterea liniştitoare a adevărului înţeles, trăit şi respectat cu consecvenţă în toate privinţele are atâta valoare pentru cei care suferă încât nicio limbă omenească nu o poate descrie. Înfăţişaţi fără încetare înaintea ochilor celor suferinzi compasiunea şi duioşia lui Hristos; treziţi în conştiinţa lor încrederea în puterea Lui de a vindeca boala; conduceţi-i la credinţa în Cel ce este marele Vindecător şi veţi salva un suflet şi, adesea, o viaţă”(Scrisoarea 69, 1898; Lucrarea misionară medicală, p. 309).

ZIUA 27 – 40 de Dimineti cu Isus

MINTEA ŞI SĂNĂTATEA SPIRITUALĂ (1)

Roadele vieţii spirituale

„Viaţa spirituală îi rezervă posesorului ei ceea ce caută întreaga lume, dar care nu va fi obţinut niciodată fără o deplină predare faţă de Dumnezeu” (Scrisoarea 121, 1904).

Trupul, mintea şi sufletul beneficiază în urma comuniunii cu Dumnezeu.

„Adevărata cunoaştere şi adevărata dezvoltare îşi au sursa în cunoaşterea lui Dumnezeu. Această cunoaştere este revelată în orice domeniu de cercetare spre care ne putem orienta, fizic, intelectual sau spiritual, cu excepţia celor afectate de păcat. Oricare ar fi direcţia în care s-ar îndrepta investigaţiile noastre, dacă suntem motivaţi de o dorinţă sinceră de a descoperi adevărul, vom intra în contact cu o Inteligenţă puternică şi nevăzută, care lucrează în toate şi prin toate. Mintea omului este adusă în comuniune cu mintea lui Dumnezeu, ceea ce este finit intră în legătură cu Infinitul. Iar influenţa unei asemenea comuniuni asupra trupului, minţii şi sufletului este dincolo de orice evaluare” (Educaţie, p. 14,1903).

ZIUA 26 – 40 de Dimineti cu Isus

CREŞTEREA SPIRITUALĂ

Creşterea spirituală este un proces care implică o relaţie zilnică cu Dumnezeu pe parcursul întregii existenţe. În ocazia de astăzi, vom cunoaşte elementele-cheie ale creşterii spirituale şi modul cum ne putem îmbunătăţi zilnic imaginea pe care o avem despre Dumnezeu.

Creşterea spirituală sau ucenicia reprezintă apropierea de Dumnezeu pe parcursul întregii vieţi. Reprezintă deschiderea fiecărui aspect al vieţii spre o relaţie apropiată cu Dumnezeu, permiţând împlinirea voii Sale. Există patru elemente-cheie ale creşterii spirituale:

  1. a) Viziunea: Se formează prin întâlnirea personală cu Dumnezeu în primele ore ale fiecărei zile. Presupune căutarea cunoaşterii voinţei Sale şi angajamentul de a o împlini în decursul zilei respective. De asemenea, include înţelegerea a ceea ce El vrea să facă în noi şi prin noi.
  2. b) Evanghelia: Acceptarea a ceea ce Hristos a făcut şi face pentru noi. Include: aplicarea ei în toate relaţiile noastre şi angajamentul de a o propovădui prin tot ce facem zilnic. „Am fost slab cu cei slabi, ca să câştig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul ca, oricum, să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie ca să am şi eu parte de ea” (1 Corinteni 9:22,23).
  3. c) Domnia: Redă ideea că eu sunt lutul, iar Dumnezeu este olarul (Ieremia 18:4). Recunoaşterea domniei lui Hristos înseamnă supunerea a tot ce suntem sub conducerea şi controlul lui Dumnezeu. Aceasta este o chestiune zilnică, în aşa fel încât inima să poată experimenta, în fiecare relaţie sau în orice lucru pe care îl fac, acea supunere şi continuă predare a tot sub controlul lui Hristos.
  4. d) Prezenţa: Trebuie să ne începem ziua în prezenţa lui Dumnezeu şi să pornim cu El la îndeplinirea responsabilităţilor noastre. Trebuie să ne obişnuim să trăim constant în prezenţa Sa în fiecare moment al vieţii şi în tot ceea ce facem. Aici, ideea de bază este să fim pe aceeaşi lungime de undă cu Dumnezeu şi cu harul lui Hristos, har care mă face bucuros şi victorios faţă de puterea păcatului.

ZIUA 25 – 40 de Dimineti Cu Isus

CUM SĂ DEVII UN MIJLOCITOR PUTERNIC

Când mijlocim pentru ceilalţi, ne unim cu Isus în puternica Sa lucrare de mijlocire. Isus este singurul mijlocitor desăvârşit. El este solicitantul atotputernic. Isaia, profetul evanghelic, descrie astfel lucrarea Mântuitorului. „A fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi” (Isaia 53:12). Cartea Evrei adaugă: „[El] trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei” (Evrei 7:25). Ne bucurăm tot timpul de infinita Sa dragoste. În fiecare moment, El mijloceşte pentru noi. Mintea noastră nu reuşeşte să cuprindă măreţia acestei admirabile iubiri, dar aceasta nu înseamnă că ea e mai puţin adevărată.

Când căutăm harul lui Dumnezeu pentru alţii, ne unim cu Isus în lucrarea de mijlocire. Rugăciunile noastre imperfecte, contaminate de păcat, care trec prin canalul corupt al naturii umane, sunt purificate de neprihănirea Lui.

ZIUA 24 – 40 de Dimineti cu Isus

FĂGĂDUINŢE CU PRIVIRE LA RUGĂCIUNE

„Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit” (Iacov 5:16).

„Dacă vede cineva pe fratele său săvârşind un păcat care nu duce la moarte, să se roage; şi Dumnezeu îi va da viaţa” (1 Ioan 5:16).

„De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea” (Marcu 11:24).

„El mijloceşte pentru un om la Dumnezeu, aşa cum vorbeşte un om în apărarea prietenului său” (Iov 16:21, NTR).

„Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoşti” (Ieremia 33:3).

„Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă”

(1 Ioan 5:14).

ZIUA 23 – 40 de Dimineti cu Isus

PUTEREA MIJLOCIRII

„Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit” (Iacov 5:16).

„Cu ceva timp în urmă, un cleric a încercat s-o consoleze pe o femeie al cărei soţ părăsise oraşul în timpul unei redeşteptări religioase. Bărbatul acesta era agnostic şi spusese că avea să se întoarcă după ce se va calma «agitaţia religioasă».

Femeia nădăjduise ca soţul ei să se convertească în urma acelei redeşteptări, dar acum nu vedea cum mai era posibil aşa ceva.

Pastorul a invitat-o totuşi să participe la grupul de rugăciune de dimineaţă pe care-l conducea. Ea şi-a şters lacrimile şi s-a decis să meargă.

Cei din grupa de rugăciune au început să se roage imediat pentru soţul ei. Au acceptat provocarea cu mult entuziasm, cerându-I lui Dumnezeu să lucreze la inima soţului rătăcit, să-l aducă înapoi şi să-l întoarcă la Hristos. L-au amintit înaintea lui Dumnezeu pe nume.

ZIUA 22 – 40 de Dimineti cu Isus

CÂND POPORUL LUI DUMNEZEU SE ROAGĂ

Acest capitol şi următoarele trei, au fost preluate din broșura Prayer makes a difference, scrisă de pastorul Mark Finley. (Folosit cu permisiunea Diviziunii Sud-Americane).

„Permiteţi-mi să vă conduc pe una dintre scenele cele mai importante ale celui de-al Doilea Război Mondial. Bombardierele lui Hitler atacau poziţiile aliate. Diviziile lui de tancuri traversau Europa. Forţele aliate aveau în spate Canalul Mânecii. Retragerea părea imposibilă. Winston Churchill, vorbind la radio, a făcut celebra afirmaţie: «Luminile din toată Europa s-au stins în noaptea aceasta.»

Şi avea dreptate. Cea mai mare parte a Europei a căzut în faţa armatei naziste. Dar, în acel moment de criză, s-a întâmplat ceva notabil.

Până azi, istoricilor le este dificil să explice evenimentele. Începuse să plouă în Europa continentală. Ceva atipic pentru perioada aceea a anului. Intensitatea furtunii a frânat atât de mult tancurile lui Hitler încât înaintarea a fost cu mult îngreunată.

ZIUA 21 – 40 de Dimineti Cu Isus

PRIVILEGIUL DE A VORBI CU DUMNEZEU (2)

Dumnezeu este tăria noastră

„Roagă-te în cămăruţa ta şi, în timp ce mergi la lucrul tău zilnic, inima ta să fie mereu înălţată spre Dumnezeu. Aşa a umblat Enoh cu Dumnezeu. Aceste rugăciuni tăcute se înalţă la tronul harului, asemenea mirosului preţios al jertfei de tămâie. Satana nu poate să-l înfrângă pe acela a cărui inimă se sprijină în felul acesta pe Dumnezeu.

Nu există timp sau loc nepotrivit pentru a ne înălţa cererile spre Dumnezeu. Nu există nimic care să ne poată împiedica să facem ca inima să ne fie cuprinsă de spiritul înălţător al rugăciuni stăruitoare. În aglomeraţia străzilor, în mijlocul ocupaţiilor zilnice, noi putem aduce cererile noastre înaintea lui Dumnezeu, pentru ca El să ne acorde călăuzirea divină, aşa cum a făcut Neemia când i-a adresat cererea sa împăratului Artaxerxe. Un loc retras pentru rugăciune poate fi găsit oriunde ne-am afla. Noi ar trebui să avem uşa inimii deschisă în permanenţă, adresând mereu invitaţia ca Domnul Hristos să vină şi să locuiască în ea ca oaspete ceresc.