ZIUA 36 – 40 de Dimineti cu Isus

CAUZELE CERNERII

Astăzi este o nouă zi. Ce bine este să începi ziua în prezenţa lui Dumnezeu! Dumnezeu să-ţi dea înţelepciune şi pricepere ca să te decizi în favoarea lui Isus şi a adevărului Său, ca să fii un învingător în tumultul evenimentelor de azi.

Te rog, citeşte următorul text care se găseşte în Luca 22:31,32: „Domnul a zis: «Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta; şi, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.» Isus l-a avertizat pe Petru că avea să fie puternic încercat, dar l-a asigurat că Se ruga pentru el ca să primească putere.

Şi noi putem avea această asigurare. În mijlocul cernerii, Domnul Isus este cu noi şi nu ne lasă singuri. Cernerea are deja loc, doar că va creşte în intensitate:

„O mare cernere va avea loc. Pleava trebuie să fie separată de grâu la timp. Pentru că neghina abundă, dragostea celor mai mulţi se răceşte. Acum este timpul când credinciosul adevărat va fi cel mai tare” (Scrisoarea 46, 1887).

„Istoria răzvrătirii lui Datan şi Abiram se repetă şi va fi repetată până la încheierea timpului. Cine va fi de partea Domnului? Cine va fi amăgit şi, la rândul lui, va deveni amăgitor?” (Scrisoarea 15, 1892).

„Domnul va veni în curând. În fiecare biserică trebuie să aibă loc un proces de curăţire, de cercetare, pentru că printre noi se află oameni necredincioşi, care nu iubesc adevărul şi nu-L onorează pe Dumnezeu” (Review and Herald, 19 martie 1895).

„Trăim în timpul încercării, în timpul când tot ceea ce va putea să cadă va cădea. Domnul nu-i va ierta pe cei care cunosc adevărul, dacă nu ascultă de poruncile Lui, prin cuvinte şi prin fapte” (Testimony Treasures, vol. 2, pp. 547–548).

Care vor fi cauzele cernerii?

Orice lucru se întâmplă cu un motiv. Scrierile lui Ellen White ne ajută să înţelegem cu mai multă claritate această temă. Ca să putem avea o perspectivă mai clară, vom enumera unele cauze:

  1. Persecuţia va veni din partea duşmanilor care sunt în afara bisericii.

„Ascultarea cu sinceritate de Cuvântul lui Dumnezeu va fi considerată răzvrătire. Orbiţi de Satana, părinţii vor exercita asprime şi lipsă de înţelegere faţă de copiii lor credincioşi, stăpânul şi stăpâna vor prigoni pe servul care păzeşte poruncile. Dragostea va fi denaturată; copiii vor fi dezmoşteniţi şi alungaţi de acasă. Se vor împlini literal cuvintele lui Pavel: «Toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus, vor fi prigoniţi» (2 Timotei 3:12). Când apărătorii adevărului refuză să cinstească sabatul duminical, unii dintre ei vor fi aruncaţi în închisori, alţii vor fi exilaţi, alţii vor fi trataţi ca robi. […] Când furtuna se apropie, o mare grupă de credincioşi care au mărturisit credinţa în solia îngerului al treilea, dar care n-au fost sfinţiţi prin ascultare de adevăr îşi vor părăsi poziţia şi vor trece în rândurile împotrivitorilor. Unindu-se cu lumea şi împărtăşindu-se cu spiritul ei, au ajuns să vadă lucrurile aproape în aceeaşi lumină; şi, când ajung la încercare, ei sunt pregătiţi să aleagă partea uşoară, populară” (Tragedia veacurilor, pp. 665–666).

„Prosperitatea înmulţeşte numărul oamenilor care mărturisesc religia. Adversitatea îi elimină din biserică” (Solii alese, cartea 3, p. 257).

„În absenţa persecuţiei, în rândurile noastre s-au strecurat oameni care par a fi serioşi şi al căror creştinism este indiscutabil, dar care, dacă s-ar ivi persecuţia, ar ieşi din mijlocul nostru” (Evanghelizare, pp. 264–265).

Din păcate, unele persoane Îl slujesc pe Domnul doar pentru a avea linişte, comoditate şi binecuvântări. Când se va abate asupra lumii criza finală, când toţi vor decide în favoarea sau împotriva adevărului, mulţi ne vor părăsi, din nefericire. Nu uita că astăzi, înainte de venirea următorului Sabat, mulţi dintre cei care pretind a fi poporul lui Dumnezeu vor trebui să decidă dacă vor lucra sau nu, dacă vor studia sau vor susţine examene în această zi sacră; dacă vor mitui pe cineva ca să-şi păstreze locul de muncă sau să-şi continue activitatea din care trăiesc; dacă îşi vor da corpul în adulter ca să-şi păstreze locul de muncă, ca să încheie un contract sau ca să obţină o mărire de salariu. Mulţi suferă chiar acum pentru că aleg să rămână ferm de partea adevărului. Ceea ce ne aşteaptă va fi doar cu mult mai intens.

De aceea, astăzi este ziua în care să decidem să facem voia lui Dumnezeu şi să ne întărim decizia de a primi puterea Duhului Sfânt.

„În curând, poporul lui Dumnezeu va fi testat prin încercări teribile; mulţi dintre aceia care acum par a fi sinceri şi autentici se vor dovedi a fi metale obişnuite, fără valoare. În loc de a fi întăriţi şi consolidaţi de ameninţări şi abuzuri, ei, în mod laş, vor lua partea oponenţilor” (Testimony Treasures, vol. 2, p. 31).

  1. Împotrivirea faţă de mărturia directă a Martorului credincios şi adevărat

„Am întrebat care este înţelesul zguduirii pe care o văzusem şi mi s-a arătat că aceasta va fi provocată de mărturia directă, adusă de sfatul Martorului credincios către laodiceeni. Aceasta îşi va face efectul asupra inimii celui ce o primeşte şi îl va face să înalţe stindardul şi să vestească fără ocoliş adevărul. Unii nu vor suporta mărturia directă. Ei se vor ridica împotriva ei, şi aceasta este ceea ce va provoca o zguduire în poporul lui Dumnezeu. Am văzut că nu s-a luat aminte nici pe jumătate la mărturia Martorului credincios. Mărturia solemnă de care atârnă destinul bisericii nu a fost apreciată la valoarea ei, dacă nu a fost chiar trecută întru totul cu vederea. Această mărturie trebuie să provoace o pocăinţă profundă; toţi cei ce o primesc cu adevărat se vor supune şi vor fi curăţiţi” (Scrieri timpurii, p. 270).

În Apocalipsa 3:14-21, se găsesc avertizări clare ale lui Isus către biserica din Laodiceea.

Îndrumarea este clară:

„Mesajul către Laodiceea se aplică poporului lui Dumnezeu care pretinde a crede adevărul prezent. Majoritatea este compusă din credincioşi căldicei, care au un nume, dar nu au zel […] Ei mărturisesc că iubesc adevărul, dar sunt deficienţi în devoţiune şi ardoare creştină. Nu îndrăznesc să abandoneze de tot adevărul şi să rişte soarta necredincioşilor; dar nu sunt dispuşi să moară faţă de eu şi să urmeze de aproape principiile credinţei lor. Pentru laodiceeni, singura speranţă este să-şi vadă clar starea înaintea lui Dumnezeu, să cunoască natura bolii lor. Ei nu sunt nici reci, nici în clocot; ocupă o poziţie neutră şi în acelaşi timp se laudă că nu le lipseşte nimic. Martorul credincios detestă această încropeală. Îi e scârbă de indiferenţa acestei categorii de persoane. El spune: «O, dacă ai fi rece sau în clocot!» La fel ca apa caldă, ei Îi produc greaţă. Ei nu sunt nici nepăsători, nici împietriţi în egoism. Nu se dedică pe deplin şi cordial lucrării lui Dumnezeu, identificându-se cu interesele Lui, ci mai degrabă rămân deoparte şi sunt pregătiţi să-şi abandoneze postul când interesele lor personale şi lumeşti o cer. Lipseşte în inimile lor lucrarea lăuntrică a harului; despre ei se spune astfel: «Pentru că zici: ’Sunt bogat, m-am îmbogăţit şi nu duc lipsă de nimic’ şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol…» ” (Solii alese, cartea 3, pp. 253–254).

„Mesajul pentru Laodiceea se aplică adventiştilor care au avut multă lumină şi nu au umblat în ea. Cei care au făcut o mare mărturisire de credinţă, dar care nu s-au menţinut la acelaşi nivel cu Ghidul lor, sunt cei care vor fi vărsaţi din gura Lui, dacă nu se pocăiesc” (Solii alese, cartea 2, p. 75).

Eşti căldicel? Poţi fi fierbinte. Poţi fi vărsat, dar nu trebuie să fii. Eşti sărac? Poţi primi aurul credinţei şi al dragostei. Eşti orb? Dar poţi vedea prin puterea Duhului Sfânt. Eşti gol? Poţi fi îmbrăcat cu neprihănirea lui Hristos. Îl laşi pe Isus să-ţi atingă inima? Permite-I să locuiască în inima ta. Predă-te în totalitate Lui în acest moment şi reînnoieşte decizia aceasta în fiecare dimineaţă. Ascultă chemarea Sa: „Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă dar şi pocăieşte-te!” (Apocalipsa 3:19).

  1. Teoriile false ale celor care azi sunt membrii bisericii

„Vrăjmaşul va introduce teorii false, cum ar fi învăţătura că nu există niciun sanctuar. Acesta este unul dintre punctele cu privire la care va avea loc o îndepărtare de la credinţă” (Evanghelizare, p. 167).

„Aşa-zisa ştiinţă şi religia vor fi puse în opoziţie, deoarece oamenii limitaţi nu înţeleg puterea şi măreţia lui Dumnezeu. Mi-au fost prezentate următoarele cuvinte ale Sfintelor Scripturi: «Se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăţa lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor.» Lucrul acesta se va întâmpla cu siguranţă în mijlocul poporului lui Dumnezeu” (Evanghelizare, p. 431).

„Pentru că nu au dragoste de adevăr, vor fi captivaţi de amăgirile vrăjmaşului. Ei vor da atenţie duhurilor înşelătoare şi învăţăturilor diavoleşti şi se vor îndepărta de la credinţă” (Mărturii, vol. 6, p. 401).

„Lumea trebuie să fie copleşită de înşelăciuni seducătoare. Mintea omului care acceptă acele înşelătorii va influenţa alte minţi care au schimbat preţioasele dovezi ale adevărului lui Dumnezeu în minciună. Aceşti oameni vor fi înşelaţi de îngerii căzuţi când în realitate ar fi trebuit să rămână apărători fideli, veghind sufletele, ca şi cum ar trebui să dea socoteală. Şi-au lăsat armele luptei lor şi au urmat spirite amăgitoare. Ei denaturează sfatul lui Dumnezeu şi lasă deoparte avertizările şi mustrările Lui; şi evident sunt de partea lui Satana” (The Upward Look, p. 315).

Duşmanul zice atunci:

„Voi avea printre ei, ca agenţi ai mei, oameni care vor susţine doctrine false, amestecate cu suficient adevăr pentru a înşela sufletele. De asemenea, îi voi avea de partea mea pe cei sceptici, care îşi vor exprima îndoielile cu privire la soliile de avertizare ale lui Dumnezeu pentru biserica Sa. Dacă oamenii vor citi şi vor crede aceste solii, nu mai avem multe speranţe de a-i birui. Dar, dacă putem să le abatem atenţia de la aceste avertizări, ei nu vor cunoaşte puterea şi viclenia noastră şi, în cele din urmă, îi vom atrage de partea noastră. Dumnezeu nu-i va îngădui nimănui să desconsidere cuvintele Sale fără a-l pedepsi. Dacă putem să ţinem sufletele sub influenţa înşelăciunii pentru un timp, harul lui Dumnezeu se va retrage şi El îi va lăsa sub controlul nostru deplin” (Mărturii pentru pastori, p. 475).

Ce observăm în prezent în jurul nostru? Oameni care vin cu idei şi teorii total diferite. Biserica este unită în planul convingerilor prin puterea Duhului Sfânt, a treia Persoană a Dumnezeirii. Oamenii aceştia nu sunt uniţi nici în ceea ce cred, nici în ceea ce nu cred. Ei nu cred în mesajul nostru aşa cum este el predicat şi susţinut de Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. Ei seamănă îndoială, dezbinare şi neîncredere în adevărul prezent, amestecând adevărul cu eroarea. Îşi apără poziţia cu zel cu scopul de a câştiga încrederea şi a-şi introduce astfel amăgirile. Vedem clar că aceasta este confirmarea mesajului profetic care se împlineşte în zilele noastre. În acest mesaj, grâul va rămâne ferm, iar neghina teoriilor false va sfârşi aruncată, luând cu sine şi pe alţii.

Există vreo îndoială în inima ta? Există vreo urmă de neîncredere în Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea? În dimineaţa aceasta, cere-I lui Dumnezeu să-ţi arate adevărul, luând decizia de a rămâne ferm lângă Isus şi biserica lui.

  1. Critici, calomnii şi minciuni

„Chiar în zilele noastre, au fost şi vor fi familii întregi, care, deşi s-au bucurat cândva de adevăr, îşi vor pierde credinţa din cauza calomniilor şi minciunilor pe care le-au auzit despre aceia pe care i-au iubit şi de la care au primit sfaturi pline de înţelepciune. Ei şi-au deschis inima pentru semănarea neghinei, neghina a răsărit printre grâu şi s-a dezvoltat, recolta a ajuns tot mai săracă, iar adevărul preţios şi-a pierdut puterea asupra lor”(Mărturii pentru pastori, p. 411).

  1. O teribilă secularizare, din cauza eşecului de a primi dragostea adevărului sau de a fi sfinţiţi prin ascultarea de adevăr

„Nu este prea departe timpul când fiecare suflet va fi încercat. Semnul fiarei ne va fi impus. Celor care au cedat pas cu pas pretenţiilor lumii şi s-au conformat obiceiurilor ei, nu li se va părea greu mai degrabă să cedeze în faţa autorităţilor, decât să se expună dispreţului, insultei, ameninţării cu închisoarea şi cu moartea. Lupta se va da între poruncile lui Dumnezeu şi poruncile oamenilor. În acest timp, în biserică, aurul va fi separat de zgură”(Evenimentele ultimelor zile, pp. 177–178).

„Deosebit de solemnă este declaraţia apostolului cu privire la aceia care vor refuza să primească «dragostea adevărului». «Din această pricină», declară el despre toţi aceia care cu bună ştiinţă resping soliile adevărului, «Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună: pentru ca toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiţi». Oamenii care resping avertizările pe care Dumnezeu, în îndurarea Sa, li le adresează nu pot rămâne nepedepsiţi. Dumnezeu Îşi retrage Duhul Său de la aceia care stăruie în a nu lua aminte la aceste avertizări, lăsându-i pradă amăgirilor la care ei ţin” (Faptele apostolilor, p. 219).

„Numai aceia care au fost cercetători sârguincioşi ai Scripturilor şi care au primit dragostea de adevăr vor fi ocrotiţi de amăgirea puternică ce ia lumea în stăpânire. Prin mărturia dată de Biblie, aceştia îl vor depista pe amăgitor în prefăcătoria lui. Timpul de încercare va veni peste toţi. Prin cernerea ispitei se vor descoperi creştinii adevăraţi. Sunt copiii lui Dumnezeu atât de solid întemeiaţi pe Cuvântul Său, încât să nu urmeze dovada dată de simţurile lor? Se vor prinde ei de Biblie şi numai de Biblie într-o astfel de criză?” (Tragedia veacurilor, p. 683).

„Când furtuna se apropie, o mare grupă de credincioşi care au mărturisit credinţa în solia îngerului al treilea, dar care n-au fost sfinţiţi prin ascultare de adevăr îşi vor părăsi poziţia şi vor trece în rândurile împotrivitorilor. Unindu-se cu lumea şi împărtăşindu-se de spiritul ei, au ajuns să vadă lucrurile aproape în aceeaşi lumină; şi când ajung la încercare, ei sunt pregătiţi să aleagă partea uşoară, populară” (Tragedia veacurilor, p. 666).

În 1 Ioan 2:15, Cuvântul lui Dumnezeu ne dă următoarea avertizare: „Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume! Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.”

Observă avertizarea din paragraful următor. În perioada în care a fost scrisă, oamenii citeau romane publicate în reviste şi cărţi. Astăzi, oamenii se uită la telenovele. Dar ideea este aceeaşi. Fii foarte atent, ca să poţi lua o decizie spirituală, îndepărtându-te de unul dintre marile mijloace prin care secularizarea intră în viaţa noastră şi în căminul nostru.

„Celor care se simt liberi să citească poveşti şi romane, le pot spune: Semănaţi o sămânţă al cărei seceriş nu-l veţi pune în hambar. Dintr-o astfel de lectură nu se obţine putere spirituală. Ea distruge mai degrabă dragostea de puritatea adevărului Cuvântului. Prin acest agent al său — lectura romanelor şi a poveştilor — Satana lucrează la umplerea cu gânduri irealiste şi josnice a minţii ce ar trebui să studieze sârguincios Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, el jefuieşte mii şi mii de oameni de timpul, energia şi autodisciplina pe care le reclamă importantele probleme ale vieţii” (Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, pp. 115–116).

De aceea, profită de primele ore ale acestei zile ca să-ţi dedici viaţa şi gândurile lui Dumnezeu. Păstrează următoarele idei în minte pe parcursul zilei şi încheie ziua în prezenţa lui Dumnezeu.

„Pe măsură ce se înmulţesc încercările în jurul nostru, în rândurile noastre vor exista atât separări, cât şi uniri. Unii care deja sunt pregătiţi să-şi ia armele de luptă, în timpul pericolelor adevărate vor mărturisi că nu au construit pe stâncă; vor ceda în faţa ispitei. Cei care s-au bucurat de multă lumină şi privilegii frumoase, dar nu au făcut nimic ca să le fructifice, vor abandona rândurile noastre sub un pretext sau altul. Pentru că nu au primit dragostea adevărului, vor fi absorbiţi de înşelătoriile duşmanului; vor da atenţie spiritelor seducătoare şi doctrinelor demonice şi se vor îndepărta de la credinţă” (Lift Him Up, p. 205).

Text adiţional

Fie ca Duhul Sfânt să locuiască în tine în această zi!

1, 2, 3, 4 zile… Te rogi pentru reuniune? Ţi-ai imaginat cum va fi? Reuniunea noastră va fi de neuitat!

Materialul zilei de astăzi îl poți descărca de aici în format Adobe Reader (PDF).

REMINDER: Imi rezerv dreptul de a sterge comentarile ofensive sau off-topic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *