ZIUA 33 – 40 de Dimineti Cu ISUS

CANALE DE LUMINĂ ŞI BINECUVÂNTĂRI

„Trebuie să fim canale consacrate prin care viaţa cerească să curgă spre ceilalţi. Duhul Sfânt va încuraja şi umple toată biserica, purificând şi întărind fiecare inimă.

Fiecare urmaş al lui Hristos are o lucrare de făcut ca misionar pentru Hristos în familie, în localitatea sau în oraşul în care locuieşte. Toţi cei consacraţi faţă de Dumnezeu sunt canale de lumină. Dumnezeu îi face unelte ale neprihănirii pentru a le comunica altora lumina adevărului.

Rezultatul lucrării lui Isus, în timp ce stătea, obosit şi flămând, la fântână, a fost o binecuvântare larg răspândită. Acel unic suflet pe care a căutat să-l ajute a devenit mijlocul de a ajunge la altele şi de a le aduce la Mântuitorul. Aceasta a fost întotdeauna calea prin care lucrarea lui Dumnezeu a progresat pe pământ. Lăsaţi ca lumina voastră să strălucească şi astfel se vor aprinde şi alte lumini.

Mulţi nutresc ideea că ei datorează numai lui Hristos lumina şi experienţa pe care o au, independent de urmaşii Săi recunoscuţi de pe pământ. Isus este Prietenul păcătoşilor şi inima Lui este mişcată de durerile lor. El are toată puterea atât în cer, cât şi pe pământ; însă El îndrumă pe păcătoşi la biserică, pe care El a făcut-o un canal de lumină pentru lume.

Primei biserici i se încredinţase o lucrare de continuă creştere: aceea de stabilire de centre de lumină şi binecuvântare oriunde erau suflete sincere ce doreau să se predea slujirii lui Hristos.

După cum razele soarelui pătrund până în cele mai îndepărtate locuri ale pământului, tot astfel bunul Dumnezeu urmăreşte ca lumina Evangheliei să ajungă la fiecare suflet de pe faţa pământului. Dacă biserica lui Hristos ar fi împlinit planul Domnului nostru, atunci lumina s-ar fi revărsat asupra tuturor acelora care se află în întuneric şi în ţinutul umbrei morţii.

Este privilegiul fiecărui suflet de a fi un canal viu prin care Dumnezeu poate comunica lumii bogăţiile harului Său, bogăţiile de nepătruns ale lui Hristos. Hristos nu doreşte nimic mai mult decât să aibă agenţi care să reprezinte lumii spiritul şi caracterul Său. Şi nu este în lume o nevoie mai mare decât manifestarea prin oameni a iubirii Mântuitorului. Cerul întreg aşteaptă canale prin care să poată fi picurat uleiul sfânt, pentru a fi o bucurie şi o binecuvântare pentru inimile oamenilor.

Gloria bisericii lui Dumnezeu depinde de evlavia membrilor ei; pentru că aici este adăpostul puterii lui Hristos. Influenţa copiilor lui Dumnezeu sinceri poate fi estimată ca fiind de mică valoare, dar va fi simţită de-a lungul timpului şi descoperită corespunzător în ziua de apoi. Lumina unui adevărat creştin, care luminează printr-o evlavie stabilă şi o credinţă nemişcată, va demonstra lumii puterea unui Mântuitor viu. În urmaşii Lui, Hristos va fi descoperit ca un «izvor de apă care ţâşneşte în viaţă veşnică». Chiar dacă pentru lume sunt puţin cunoscuţi, ei sunt consideraţi ca popor deosebit al lui Dumnezeu, vasele lui alese pentru salvare, canalele Sale prin care lumina va străluci peste lume.

Membri ai bisericii, lăsaţi lumina voastră să strălucească! Lăsaţi glasul vostru să fie auzit în rugăciune umilă, în mărturie împotriva necumpătării, nebuniei şi distracţiilor acestei lumi şi în proclamarea adevărului pentru timpul de faţă! Vocea voastră, influenţa voastră, timpul vostru — toate aceste daruri sunt de la Dumnezeu şi trebuie să fie folosite la câştigarea de suflete la Hristos.

Mi-a fost arătat că ucenicii lui Hristos sunt reprezentanţii Săi pe pământ; şi Dumnezeu intenţionează ca ei să fie lumini în întunericul moral al acestei lumi, răspândiţi peste tot, în ţară, în oraşe, sate şi metropole, «o privelişte pentru lume, îngeri şi oameni».

Ucenicii trebuie să fie lumina lumii, dar Dumnezeu nu le cere niciun efort ca să strălucească. Nu aprobă niciun efort de satisfacţie personală ca să se laude cu o bunătate superioară. El doreşte ca sufletele lor să se umple de principiile cerului; doar atunci, intrând în contact cu lumea, vor manifesta lumina care este în ei. Fidelitatea Lui de nemişcat faţă de fiecare lucru al vieţii va fi un mijloc de iluminare.

Când, în mijlocul oarbei lui rătăciri şi prejudecăţi, a primit o descoperire a lui Hristos, pe care Îl prigonea, Saul a fost adus în directă legătură cu biserica, care este lumina lumii. În cazul acesta, Anania Îl reprezenta pe Hristos şi, de asemenea, îi reprezenta pe slujitorii lui Hristos de pe pământ, care sunt aleşi a lucra pentru El. În locul lui Hristos, Anania a atins ochii lui Saul ca să primească vederea. În locul lui Hristos, el şi-a aşezat mâinile asupra lui şi, rugându-se în Numele lui Hristos, Saul a primit Duhul Sfânt. Toate acestea sunt făcute în Numele şi prin autoritatea lui Hristos. Hristos este izvorul, iar biserica este canalul de comunicare.

Aceia cărora Dumnezeu le-a încredinţat comorile adevărului Său trebuie să permită luminii să strălucească în mijlocul întunericului moral.

Dumnezeu îi cere poporului Său să lumineze ca lumini în lume. Nu li se cere numai pastorilor să facă acest lucru, ci fiecărui ucenic al lui Hristos. Conversaţia lor trebuie să fie cerească. Şi în timp ce se bucură de părtăşie cu Dumnezeu, ei vor dori să aibă legături cu semenii lor, cu scopul de a exprima, prin cuvintele şi faptele lor, iubirea lui Dumnezeu, care le însufleţeşte inimile. În felul acesta, ei vor fi lumini în lume, şi lumina transmisă prin ei nu se va stinge şi nici nu va fi îndepărtată.

Urmaşii lui Hristos trebuie să fie unelte ale dreptăţii, lucrători, pietre vii, transmiţători de lumină, ca să poată încuraja prezenţa îngerilor cereşti. Lor li se cere să fie canale prin care să curgă spiritul adevărului şi al dreptăţii.

Domnul a făcut din biserica Lui un depozit de influenţă divină. Universul întreg aşteaptă ca membrii să ajungă să fie canale prin care curentul de apă vie să curgă spre lume, ca mulţi să fie convertiţi, şi ei la rândul lor să poată ajunge să fie canale prin care harul lui Hristos să curgă ca să ude părţile uscate ale viei Domnului.

Toţi cei care relaţionează cu Dumnezeu vor împărţi lumină celorlalţi. Dacă cineva care nu are lumină să ofere, înseamnă că el nu are legătură cu sursa de lumină.

Dumnezeu a stabilit ca toţi copiii Lui să le ofere lumină celorlalţi; şi dacă ei nu o fac, şi sufletele rămân în întunericul păcatului din cauză că poporul Lui nu face ceea ce ar fi trebuit să facă, dacă ar fi fost îmbărbătat de Duhul Sfânt, va răspunde de greşeala lui înaintea lui Dumnezeu. Am fost chemaţi din întuneric la lumina Lui minunată ca să vestim lauda lui Hristos.

Toţi cei consacraţi lui Dumnezeu vor fi canale de lumină. Dumnezeu face din ei mijloacele Sale prin care să dea şi altora din bogăţiile harului Său. Influenţa noastră asupra altora nu depinde atât de mult de ceea ce spunem, cât de ceea ce suntem. Oamenii pot să combată şi să desconsidere logica noastră, se pot împotrivi şi apelurilor noastre, dar o viaţă plină de iubire dezinteresată este un argument căruia nu i se pot împotrivi. O viaţă în care faptele se potrivesc cu vorbele, caracterizată prin umilinţa lui Hristos, este o putere în lumea aceasta.

Aceia care ar fi trebuit să fie lumina lumii au strălucit doar într-o formă slabă şi bolnăvicioasă. Ce este lumina? Este milă, bunătate, adevăr, dragoste; este revelarea adevărului în caracter şi în viaţă. Evanghelia depinde de evlavia personală a credincioşilor pe temeiul puterii ei vii, iar Dumnezeu a prevăzut ca, prin intermediul morţii Fiului Său iubit, orice suflet să fie pregătit pentru orice lucrare bună. Orice suflet trebuie să fie o lumină strălucitoare, care să vestească lauda Celui care ne-a chemat din întuneric la lumina Lui minunată. «Noi suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu.» Da, lucrători; aceasta înseamnă că lucrăm cu sârg în via Domnului. Sunt suflete care trebuie salvate în bisericile noastre, în şcolile noastre de Sabat şi în vecinătatea noastră.

Lucrarea pentru alţii este modul prin care ei [credincioşii] îşi vor menţine propriile suflete vii. Dacă se fac colaboratori cu Isus, vom vedea cum lumina din biserica noastră îşi va înmulţi constant strălucirea şi îşi va trimite razele ca să pătrundă în întunericul de dincolo de graniţele lor.

«Voi sunteţi lumina lumii.» Iudeii limitau binecuvântările mântuirii la naţiunea lor; dar Hristos le-a arătat că mântuirea este ca lumina soarelui. Ea aparţine întregii lumi.

Inimile care răspund influenţei Duhului Sfânt sunt canalele prin care se revarsă binecuvântările lui Dumnezeu. Dacă aceia care slujesc pe Dumnezeu ar fi luaţi de pe pământ şi dacă Duhul Lui ar fi retras de la oameni, lumea aceasta ar fi lăsată pradă pustiirii şi nimicirii, care sunt rodul stăpânirii lui Satana. Deşi cei nelegiuiţi nu recunosc, ei datorează chiar şi binecuvântările vremelnice prezenţei poporului lui Dumnezeu în lume, pe care ei îl dispreţuiesc şi îl apasă. Dar, dacă sunt creştini doar cu numele, ei sunt ca sarea care şi-a pierdut gustul. Ei n-au nicio influenţă spre bine în lume. Pentru că Îl reprezintă greşit pe Dumnezeu, ei sunt mai răi decât necredincioşii.

Misiunea divină

Lucrarea pe care au făcut-o ucenicii trebuie s-o facem şi noi. Fiecare creştin trebuie să fie un misionar. Trebuie să slujim cu simpatie şi compasiune celor ce au nevoie de ajutor, căutând cu o seriozitate lipsită de egoism să uşurăm necazurile omenirii suferinde.

Înainte de înălţarea Sa la cer, Domnul Hristos le-a dat ucenicilor Săi o însărcinare, spunându-le că ei urmau să fie executorii testamentari prin care El lăsa lumii comorile vieţii veşnice.

De însărcinarea dată primilor ucenici s-au împărtăşit credincioşii din toate veacurile. Oricui a primit Evanghelia i s-a încredinţat şi adevărul sacru pentru a-l răspândi în lume. Cei ce formează poporul credincios al lui Dumnezeu au fost întotdeauna misionari plini de râvnă, consacrându-şi forţele pentru onoarea Numelui Său şi folosindu-şi înţelepţeşte talentele în slujba Lui” (Sfaturi pentru o slujire creştină eficientă, pp. 24–29).

Text adiţional

Te simţi mai bine din punct de vedere spiritual? Ţi-ar plăcea să rămâi în această atmosferă până la întoarcerea lui Hristos? Aşteaptă ziua reuniunii! Ştii deja ziua, locul şi ora? Dacă încă nu le ştii, caută să te informezi.

Roagă-te în continuare pentru cele şapte nume pe care le-ai ales pentru acest seminar. Poate că Dumnezeu vrea ca prin tine să câştige aceste suflete pentru Împărăţia Sa. Gândeşte-te la o strategie pe care ai putea să o foloseşti ca să le vorbeşti despre Isus. Planifică să studiezi Biblia împreună cu ele şi fii dispus să le inviţi la reuniune.

Ai fost creat ca să îndeplineşti o misiune

Toţi cei consacraţi faţă de Dumnezeu sunt canale de lumină. Dumnezeu îi face unelte ale neprihănirii pentru a le comunica altora lumina adevărului.

După cum razele soarelui pătrund până în cele mai îndepărtate locuri ale pământului, tot astfel bunul Dumnezeu urmăreşte ca lumina Evangheliei să ajungă la fiecare suflet de pe faţa pământului. Gloria bisericii lui Dumnezeu depinde de evlavia membrilor ei; pentru că aici este adăpostul puterii lui Hristos. Dumnezeu doreşte ca sufletele lor să se umple de principiile Cerului; doar atunci, intrând în contact cu lumea, vor manifesta lumina care este în ei. Fidelitatea Lui de nemişcat faţă de fiecare lucru al vieţii va fi un mijloc de iluminare. Dumnezeu îi cere poporului Său să lumineze ca lumini în lume. Nu li se cere numai pastorilor să facă acest lucru, ci fiecărui ucenic al lui Hristos. Conversaţia lor trebuie să fie cerească. Toţi cei care relaţionează cu Dumnezeu vor împărţi lumină celorlalţi. Dacă cineva nu are lumină să ofere, înseamnă că nu are legătură cu sursa de lumină. Ce este lumina? Este milă, bunătate, adevăr, dragoste; este revelarea adevărului în caracter şi în viaţă.

„Aceia care se îmbracă cu toată armura lui Dumnezeu şi care consacră zilnic un timp pentru meditaţie, rugăciune şi studierea Scripturilor vor fi legaţi de cer şi vor avea o influenţă mântuitoare şi transformatoare asupra celor din jurul lor. Vor avea gânduri mari, aspiraţii nobile, o înţelegere clară a adevărului şi datoriei faţă de Dumnezeu. Vor avea o dorinţă arzătoare după curăţie, lumină şi iubire, pentru toate virtuţile de origine cerească”(Mărturii, vol. 5, p. 105).

Materialul zilei de astăzi îl poți descărca de aici în format Adobe Reader (PDF).

REMINDER: Imi rezerv dreptul de a sterge comentarile ofensive sau off-topic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *